Kan jeg søke?

Tildelinger vår 2022

Her kan du se hvem som fikk tildelt midler i denne omgang.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Nye tildelinger fra Sparebankstiftelsen Lofoten. Innen søknadsfristen 01. april mottok Sparebankstiftelsen Lofoten flere søknader fra engasjerte lag og foreninger.

Fem søkere fikk tildelt midler fra stiftelsen i denne runden. Neste søknadsfrist er 01. oktober 2022.

 

Søker: Bøstad KFUK KFUM Speidere
Prosjekt: Nytt fellesutstyr
Tildeling: Kr. 25 000,-

Speiderne er mye på tur og lærer å leve i pakt med naturen. De lærer å ta vare på naturen og å klare seg selv ute med få hjelpemidler. Den enkelte speider stiller med mye utstyr selv, men det er også nødvendig med en del fellesutstyr. Utstyret er dyrt og slites over tid og i den forbindelse har speiderne søkt om støtte til innkjøp av nye lavvoer og primuser. 

 

Søker: Lofoten High5 Svolvær
Prosjekt: Ny bro i Svolværmarka
Tildeling: Kr. 100 000,-

Hengebrua som binder sammen østre og vestre del av Svolværmarka ble ødelagt under en storm i vinter. Brua er en helt avgjørende faktor for å kunne nyttiggjøre seg av det mangfoldige nettet av turstier og klopping som omkranser Svolværmarka. Marka blir benyttet hele året av lokalbefolkningen og tilreisende og betyr mye for folkehelsen. Barnehager, skoleklasser, leirskoledeltagere og pensjonistgruppen utgjør en entusiastisk del av brukerne – sammen med idrettslag, sportsfiskeforeningen, turistforeningen og andre turglade mennesker.

Lofoten High5 Svolvær er en ideell stiftelse som ble etablert i 2014 med hovedmål å arrangere en fjellmarsj fra torget i Svolvær og opp på de 5 toppene som omkranser byen. Målsetningen har vært å stimulere til at folk kommer seg ut i frisk luft. Lofoten High5 er koordinator for lag og foreninger for innsamlings- og dugnadsaksjonen for å få på plass ny bro etter at stormen tok den gamle.

 

Søker: Smedvik Idrettsforening
Prosjekt: Gapahuk ved Smedvikvannet
Tildeling: Kr. 37 500,-

Smedvik Idrettsforening er en nystartet idrettsforening som er startet opp blant annet på bakgrunn av betydelig tilflytting i området rundt Smedvika. Det siste året har 10-15 hus i lokalsamfunnet blitt bebodd, og 8 av disse er barnefamilier. Idrettsforeningen ønsker å utvikle nye tilbud til lokale innbyggere – både de som har bodd der lenge og de som er nye tilflyttere. Idrettsforeningen forsøker å få skiløyper i Smedvikdalen som innbyggerne kan bruke. I forbindelse med den økende bruken av Smedvikdalen ønsker også idrettslaget å sette opp en gapahuk. Dette er en huk som vil bli brukt både sommer og vinter. Det vil være en positiv møteplass for skigåere, turgåere, bærplukkere og de som fisker i vannet. Gapahuken vil stimulere til økt fysisk aktivitet, og den vil bidra til økt trivsel i lokalsamfunnet.

 

Søker: Djevelportens forening
Prosjekt: Djeveltrappa, byggetrinn 3
Tildeling: Kr. 50 000,-

Djevelportens Forening er en forening som arbeider med å utbedre stien fra Svolvær til Djevelporten, Fløya og Svolværgeita. Tiltaket bidrar til å skape en bærekraftig sti opp til og inn i et flott turområde som benyttes svært mye av lokalbefolkning og tilreisende. Djevelporten og Svolværgeita som ligger i området er to av mange attraksjoner i Lofoten.

Utbedringen av stien til Djevelporten, Fløya og Svolværgeita startet i 2018. Første år ble det bygget en del kloppinger på de våteste partiene oppe på Heia. I 2019 ble byggetrinn 1 av Djeveltrappa (sherpatrapp) gjennomført. I 2020 ble det gjort en del merking, grusing og skilting. I 2021 ble byggetrinn 2 av Djeveltrappa bygget. Det planlegges nå byggetrinn 3, hvor målet i år er å komme opp til Djevelporten.

Gjennom det arbeidet som er gjort ser en at attraktiviteten og aktiviteten i området øker. Området brukes nå av folk i alle aldre og av folk med ulikt utgangspunkt for ferdsel i fjellet. 

 

Søker: Svolvær Røde Kors
Prosjekt: Utstyr til skredgruppen
Tildeling: Kr. 80 000,-

Svolvær Røde Kors er en ideell, humanitær organisasjon som ble stiftet 09.02.1948. Svolvær Røde Kors Hjelpekorps er en avdeling i Svolvær Røde Kors.

Svolvær Røde Kors Hjelpekorps har en skredgruppe med kompetanse innen søk og redning i snøskred. Denne gruppen er den eneste i Nordland Fylke og en av to i Nord-Norge. Gruppen består av mellom 15 og 20 personer og det søkes om tilskudd til investering i utstyr til Svolvær Røde Kors Hjelpekorps – Skredgruppen.

For å ivareta og utvikle denne kompetansen er utdanning, trening og øvelser i bruk av riktig utstyr avgjørende for å kunne bidra når uhell skjer.

 

 

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!